Close

Blocks

S.No. Block Name
1 Fakot(Narendranagar)
2 Chamba
3 Jaunpur
4 Thauldhar
5 Pratapnagar
6 Jakhanidhar
7 Hindolakhal
8 Kirtinagar
9 Bhilangna